top of page
Megnyugvás -
00:00 / 00:00

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Bibliodráma

 

Pszichodráma

Lelkigondozás

Ismertető

Ismertető

Bibliodráma

A bibliodráma a Bibliából vett történetek ill. igerészek dramatikus feldolgozása.

A Bibliához való közelítés egy másfajta útja a bibliodráma, melynek alkalmával személyesen tapasztalhatja, élheti át a játékos „itt és most” az „akkor és ott” történteket.

A bibliodráma csoportban bibliai történeteket „játszunk” el, azzal a komoly céllal, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, másokhoz, önmagunkhoz, a Biblia szövegeihez, üzenetéhez. A résztvevők a csoport hozadékaként önismeretük mélyülésén túl kiemelik a csoport megtartó erejét, biztonságot adó elfogadó légkörét és gyakran említik, hogy a bibliai történetek, a szereplők közti viszonyrendszer dramatikus átélése révén hitük és a Szentírással való kapcsolatuk átdolgozódik, a szöveg üzenete személyesebbé válik számukra, melyeket aztán később az istentiszteleten is más füllel tudnak hallgatni.

A Biblia gazdag és mély szöveganyagával és szereplőivel való „személyes találkozások”, azok életre keltése révén lehetőség van önmagunk jobb megismerésére. Mivel új dolgokat ismerhetünk meg magunkról, ezért más szemszögből is értelmet nyerhetnek érzéseink, cselekedeteink. A csoportban való részvételhez semmiféle színészi képességre nincs szükség, csupán érdeklődésre és nyitottságra. A Biblia alapos ismerete sem előfeltétel, hiszen a vezetők minden szükséges információt biztosítanak.

„A bibliodráma mint módszer lehetőséget kínál arra, hogy az egyén csoporthelyzetben újszerű módon személyes élményhez jusson abból a célból, hogy így a maga számára felfedezze és értelmezze a bibliai szöveg „üzenetét”. A bibliodramatikus folyamat során a résztvevő a bibliai szöveggel találkozva pontosan szembesülhet önmagával, életével, problémáival, és reflektálhat rájuk.” (Nyáry Péter)

 

A bibliodráma-foglalkozásnak három jól elkülöníthető része van: a bemelegítés, a játék és az integráció.

A bemelegítés szolgálja, hogy a játékosok megérkezzenek a bibliodráma terébe, valamint felkeltse érdeklődésüket és „megágyazza” a játékot.

A játék, melynek során zajlik maga a bibliodráma-játék különböző formákban.  

Majd végül az integrációs szakasz, a lezárás, a játék feldolgozása. Itt van a helye a visszajelzéseknek, amit a játékosok megéltek a maguk által választott szerepekben, illetve a saját életükhöz való kapcsolódásra „nézhetnek rá”. Többek között: az önismereti élmények megszerzésére élethelyzeteik/konfliktusaik megoldására, döntéseik, választásaik mögötti motivációik jobb megértésére és ezáltal, viselkedésük megváltoztatására.

 

Pszichodráma

"Kezdetben volt a létezés, de a létezés nincs létező lény, vagy létező dolog nélkül. Kezdetben volt a szó, a gondolat, de a tett még előbb volt. Kezdetben volt a tett, de a tett nincs cselekvő nélkül, nincs olyan tárgy nélkül, amelyre a tett irányul és olyan "te" nélkül, akivel a cselekvő találkozik. Kezdetben volt a találkozás." (J. L. Moreno)

 

„A pszichodráma - mely hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki - felhasználási területe rendkívül széles: alkalmazható az önismeret fejlesztésében, szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, konfliktus kezelés-, személyes hatékonyság fejlesztése során, de jó kiegészítő módszer oktatásban, képzésben is.

A pszichodráma eredetileg Jacob Levi Moreno által a század első felében kidolgozott akcióelvű, cselekvésközpontú, tüneti- és feltáró jellegű csoportpszichoterápiás módszer, melyet Mérei Ferenc honosított meg Magyarországon az 1970-es évek elején. Moreno a módszer kidolgozása során az aktív, cselekvő, spontán önkifejezés felszabadítására törekedett, miközben elsősorban nem az egyént, hanem az egyénekből összetevődött csoportot helyezte a figyelem és a pszichoterápia középpontjába. Moreno elméleti rendszere három nagy ismeretanyagból áll; a szociometria, a csoportpszichoterápia és a szociodráma illetve pszichodráma területeiből, mely utóbbi alapgondolata, hogy az emberi spontaneitás és kreativitás a cselekvésbe ágyazódva érvényesül, s a cselekvésbe ágyazott helyzetet képes az egyén tudatosítani. A pszichodráma módszere kognitív és emocionális szinten tudatosít, testi-fizikai szintű átéléssel, és teszi ezek által lehetővé a verbális és preverbális szintekkel való egyidejű terápiás munkát.”

(Magyar Pszichodráma Egyesület)

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Mindazon pedagógusok (tanítók,tanárok) számára, akik hitoktatással, erkölcsi neveléssel (táborok, 

kollégium, osztályfőnöki munka) vagy irodalom- és történelemtanítással, fejlesztéssel (konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros, tánc- és drámapedagógus) foglalkoznak, valamint óvodapedagógusoknak, illetve a gyerekvédelemben,  speciális pedagógiaiintézetekben, nevelési tanácsadókban  dolgoznak. 

A továbbképzés rövid ismertetője

A bibliodráma módszere hazánkban alig ismert szövegfeldolgozó módszer. Mivel nem része a hazai

tanárképzésnek, ezért a továbbképzés egyértelműen hiánypótlónak mondható.

Továbbképzésünkön bibliai történeteket dolgozunk fel, mivel a Biblia, mint kultúránk alapkönyve, és hívők

számára a hit alapja sokféle megközelítési és értelmezési utat kínál, megerősíti a pedagógust saját etikai

meggyőződésében és eszközt jelent az erkölcsi értékek közvetítésében.

A továbbképzés ökumenikus szemléletű.

A bibliodráma műfajának jellegzetessége, hogy a csoport az egyes alkalmakon a választott történetet

dramatikus formában megjeleníti. Ez nem a szöveg színházi értelemben vett előadását jelenti, hanem azt,

hogy a résztvevők saját maguk szerepében megtapasztalják a szereplők belső és külső mozgatórugóit.

Így a játék a személyiség egészét bevonja, affektív és kognitív szinten is megmozgatja, és ez által hozzájárul a résztvevők önismeretének erősödéséhez.

A módszer bármilyen szövegtípusra alkalmazható, pld. versek, elbeszélések, bibliai szövegek, filmek,

újságcikkek és különböző tantárgyak keretein belül használható (hitoktatás, magyar, történelem etika,

osztályfőnöki munka stb.). A dramatikus feldolgozás eszközei: szerepválasztás, beöltözés, rámelegítés, lejátszás, reflexió, elmélyítés. A játékot minden esetben reflexiós fázis követi, ahol a résztvevők tudatosíthatják saját élményeiket az önismeret, a Bibliáról való tudás és a módszer tekintetében. A továbbképzés fontos célja annak tudatosítása, hogyan alkalmazhatók a bibliodráma technikák az iskolai oktatásban különböző korosztályok számára. A továbbképzés nem képesít bibliodráma csoportok vezetésére (ennek feltétele a Magyar Pszichodráma

Egyesület képzési rendje értelmében hosszabb önismereti munka elvégzése), de lehetővé teszi különböző

tantárgyak módszertani eszköztárának drámatechnikákkal történő bővítését.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a tréning egészén való részvétel, saját tanulócsoport számára

bibliodráma óraterv elkészítése, mikro tanítás a csoportban, és 3-6 oldalas reflexió a csoportfolyamatról.

A továbbképzés célja, hogy

- a résztvevőnek a bibliodráma játékban megélt tapasztalatokon keresztül növekedjen a reflexiós készsége,

toleranciája, empátiás készsége, fejlődjön rugalmassága, erősödjön kreativitása, és mélyüljön önismerete

- a résztvevő tudása gyarapodjon mind a bibliai ismeretek, mind a Biblia értelmezésének tekintetében, és az eljátszás segítségével érzelmi szinten is megtapasztalja a történeteket

- a résztvevők pedagógiai és módszertani eszköztára bővüljön egész személyiséget, testet-lelket bevonó

tanulás szellemében

- a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, hogy tanítványaik számára életkori sajátosságaiknak

megfelelő történeteket válasszanak és megismerjék a szövegek bibliodramatikus feldolgozásának

módszertani lehetőségeit.

- a résztvevőknek segítséget nyújtson - a mindennapi rutinból kiszakadva -, a feltöltődésben, és ezáltal a kiégés megelőzősében.

Óraszám: 60 óra

Kredit: 60 kredit

Jelentkezés és további információ: lásd az induló csoportjaimnál.

 

„Minden ember szívében van egy Isten-alakú űr, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal." 

                                                          (Blaise Pascal)

 

 

 


 

Magamról

Magamról

Teológiai, mentálhigiénés, pszicho-, bibliodrámás tanulmányaim a mérlegképes-könyvelői képesítésem megszerzése után kezdtem el. Mint teológus, 2003 és 2008 között önkéntesként a váci börtönben működő gyülekezetben szolgáltam. 2010. januárjától vagyok MEKDSZ munkatárs. 2013 óta foglalkozom bibliodráma, pszichodráma csoportok vezetésével, és 2015 nyarától hivatalosan lelkigondozással, melyet megelőzően fél évig hospitáltam.

Elkötelezett híve vagyok az Isten-ismeret mellett az önismeretnek, mert vallom, hogy ezek nélkül nincs személyiségfejlődés! 

 

 

 

 

Szakmai háttér

Teológiai, biblio-, gyermek-, pszichodráma és lelkigondozói képzések:

 • 1998-2002 Baptista Teológiai Akadémia (BTA), Hittudományi kar, Teológus

 • 2006-2012 TCM International Institute (USA), Haus Edelweiss , Austria,  Missziói Teológia

 • 2005-2008 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (SOTE), Mentálhigiénés szakember

 • 2008-2013 Bibliodráma vezető, Magyar Pszichodráma Egyesület (MPE), Bibliodráma Munkacsoport

kiképzők: Dr.Sarkady Kamilla, Pál Ferenc  (Nyári Péter, Vadász Márta, Pásztor Antal)

 • 2005-2017 Pszichodráma vezető, (MPE), Pszichodráma Munkacsoport

  • Önismereti szakasz I. kiképzők: Dr. Petrovszky Irén, Calin Márta

  • Önismereti szakasz II. kiképzők: Goda Gyula, Majsainé Hideg Tünde

  • Asszisztensi szakasz kiképzők: Dr. Frenkl Sylvia, Dr.Sarkady Kamilla

  • Felsőfokú képzési szakasz kiképzők: Dr.Ónody Sarolta, Dr.Pintér Gábor

    csoportos szupervízor: Dr.Frenkl  Sylvia, egyéni szupervízor: Janda Zsuzsanna

 • 2015. február-június: Hozzáértő Segítő Képzés (MEKDSZ), vezetője: Dr.Hélisz Katalin

 • 2015-2017 „Kreatív pszichodráma technikák egyéni szettingben"

         Prof. Dr. Reinhard T. Krüger Ph.D. szemléletében, vezetők: Dr.Marlok Zsuzsa,Dr.Török Gábor

 • 2016-2017 Gyermekdráma asszisztens, Magyar Pszichodráma Egyesület (MPE), Gyermekdráma                                     Munkacsoport, kiképzők: Janda Zsuzsanna, Drinóczki Viktória

 • 2017-2019 Monodráma-Curriculum – Lelki zavar-specifikus pszichodráma és kreatív technikák az egyéni                     szettingben. Kreativitás, mint terápiás hatótényező, vezető: Prof. Dr.Reinhard T. Krüger Ph.D.                     Pszichodráma az egyéni beszélgetésben mentálhigiénés segítők számára                                                       A müncheni Moreno Intézet kihelyezett képzése

 • 2020-2021 SSTF, Bibliaalapú lelkigondozó

Rendszeres részvétel  konferenciákon, képzéseken, műhelyeken pl.:

 • Bibliodráma Workshop, „Jézus megkísértése” vez.: Johanna Witmann (2012. május)

 • Bibliodráma Konferencia (2013. június)

 • Gyerekdráma Workshop, "Gyerek és serdülő csoportok, technikák, módszerek",

       vez.: Janda Zsuzsa, Dr.Németh Csilla (2014. február)

 • Bibliodráma Workshop ,”Noé ”, vez.: Johanna Witmann (2014. szeptember)

 • Pszichodráma, Határjárás Kongresszus (2015. február)

 • Szupervízió - "reflecting team" (2015. május - folyamatos)

 • „Az ellenállás kezelése a pszichodrámában”, vez.: Dr.Reinhard Krüger (2015. június)

 • „Kreatív pszichodráma technikák”, vez.: Dr.Marlok Zsuzsa, Dr.Török Gábor  (2015. június)

 • „Elmozdulás-Változás-Fejlődés” A változás és fejlődés lehetősége a lelkigondozói kapcsolat módszertanában és folyamatában, a Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság konferenciája (2015. szeptember)

 • „Hogyan hat a pszichodráma”, vez.: Dr.Reinhard Krüger (2015. november)

 • Reparative Therapy, Joseph Nicolosi Ph.D. (2016. szeptember)

 • "Hűtlenség kezelése az Érzelmekre Fókuszáló Párterpáia (EFT) módszerével", Dr. Scott                                  Woolley (USA), Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE) (2017. október)

 

Tagságok:

2014. Magyar Pszichodráma Egyesület 

2015. Magyar Pszichodráma Egyesület, Monodráma munkacsoport 

           Láthatatlan Színház (Budapest)   

           MEKDSZ Lelkigondozói Szolgálat

 

 

Általam vezetett szemináriumok, workshopok, képzések, interjú:

 • Lelkigyakorlat – Bibliodráma, (2016. szeptember 30 - október 2., Tahi, Szív Lelkiségi Központ)

 • Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet – Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon -, munkatársi csapatépítő tréning bibliodráma eszközeivel, (2016. július 20., Pápa)

 • Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. – Utcafront, munkatársi-csapatépítő tréning bibliodráma elemekkel, (2016. június 21. Baracska)

 • Lelkigyakorlat – Bibliodráma, (2016. május 20-22., Tahi, Szív Lelkiségi Központ)

 • „Fedezd fel a színeidet” 150 órás tematikus önismereti pszichodráma csoport, (2016. május- 2017. november, Budapest, vezetőtárs: Süttő Márta)

 • „Présben”, 60 órás tematikus önismereti bibliodráma csoport, pozíciószáma: 1042. MPE,  (2016. április-2017. február Budapest, vezetőtárs: Nyáry Péter)

 • Pszichodráma Workshop (2016. április 29., Budapest, vezetőtárs: Süttő Márta)

 • Bibliodráma Workshop (2016. április "Olajfa" közösség, R.K. Gyülekezet, Pécel)

 • Munkatársi „Nagyböjti Imák" dramatikusan (2016. február-március, Pécel, JSzTIO)

 • Bibliodráma szeminárium, (MEKDSZ Téli Tábor 2016. február, Siófok, vezetőtárs: Palotai Krisztina)

 • Pszichodráma-Kamaszoknak, 60 órás önismereti csoportok (2015. december - 2016. december. Göd, Piarista Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium, vezetőtárs: Inotay Judit)

 • Munkatársi „Adventi Imák" dramatikusan (2015. december 1,8,15. Pécel, JSzTIO)

 • Adventi Bibliodráma, (2015. november 27-29. Tahi, Szív Lelkiségi Központ)

 • „Találkozások”, 60 órás tematikus önismereti bibliodráma csoport, (2015. október - 2016. március. Budapest, vezetőtárs: Végh Noémi)

 • Spirituális önismeret szeminárium (2015. augusztus, MEKDSZ GRUND,Cegléd, vezetőtárs: Végh Noémi)

 • „Sorsdöntő Választásaink”, 60 órás tematikus önismereti bibliodráma csoport (2015. június - 2016. február. Budapest, vezetőtárs: Oláh Andrea)

 • Bibliodráma Workshop (2015. július, Balatonszemes, Baptista Ifjúsági Nagytábor, vezetőtárs: Inotay Judit)

 • Tantestületi évzáró lelkinap, bibliodrámával, (2015. június, Pécel, Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda, vezetőtárs: Fekete Andrea)

 • Bibliodráma szeminárium,  (2015. május, Siófok, MEKDSZ Senior Konferencia, vezetőtárs: Inotay Judit)

 • MEKDSZ munkatársi-csapatépítés bibliodrámával, (2015. május, Fót)

 • Csapatépítés bibliodrámával, (2015. április, Pécel, Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda tantestülete, vezetőtárs: Fekete Andrea)

 • Hitmélyítő alkalmak bibliodrámával, (2015. április 17-19. Téglás-Újfehértó, Baptista Gyülekezetek)

 • “Húsvét után”,  Bibliodráma, (2015. március, Gyenesdiás, Római Katolikus Bibliodráma csoport meghívása)

 • Csapatépítő tréningek (2014 július-szeptember, KŐKERT Közhasznú Kft. Budapest X., vezetőtárs: Borbély Péter)

 • "Találkozásaim" 60 órás sajátélményű bibliodráma csoport,  (2013. szeptember - 2014. május. Miskolci Női Lakóotthon, vezetőtárs: Vörös Károly)

 • Bibliodráma szeminárium, (MEKDSZ Téli Tábor 2012. február, Eger, vezetőtárs: Járay Márton)

 

 

Profilkep_hosszukas.jpg

Nyitott Csoportok

Pszichodráma önismereti csoport 

2023 januárjától

Megtelt!
Bibliodráma
„Kapcsolataink változásában”

Kezdés: 2023. január 21.

Megtelt!
„Fejlődj - Tovább!”
integrált önismereti műhely 

Várható indulás: 2023 tavasza

Megtelt!
Nyitott Csoportok
Vélemények

Zsolt (26)

"...,hogy milyen a Bibliodráma?  Számomra egy csodálatos önmegvalósító csoportterápia. Rádöbbeni arra, hogy én ki vagyok, az általam választott szerepben..." 

Katalin (56)

"Köszönhetem Neked és a csoportfoglalkozásoknak, hogy erősödött bennem az az érzés, hogyha az emberekben csalódom is, az Úr sosem fog elhagyni."

Dóra (37)

"...az élet szép... csak mostanában kezdek rádöbbenni, hogy milyen igaz. Velem van az Úr kegyelme, már soha többé nem leszek egyedül."

András (34)

"A bibliodráma abban segített, hogy ne fojtsak el vágyakat, hanem megfogalmazzam azokat saját magamnak, és ez által átélhessem a választás szabadságát, a további döntéseimben."

Nóra (27)

"Egy hely, ahol az ember akarva-akaratlanul rengeteget tanul magáról, másokról és úgy általában az emberi kapcsolatokról, miközben egyre mélyebben megismerheti és átélheti Isten Igéjének történeteit. Egy biztonságos és szeretetteljes közeg, ahol mindenki szabadon megnyílhat, sokat adhat és kaphat is társaitól."
"Határozott válaszaim önbizalmat és  önuralmat adtak személyiségem fejlődéséhez. Hitem növekedéséről nem is beszélve."
 

Eszter (48)

"Köszönöm, hogy megismerhettelek Benneteket, ritka kincsként őrzöm az őszinteségeteket!"

Péter (29)

"...a bibliodráma számomra egy "nagy kaland", "nagy utazás", elsősorban önmagamhoz. Ezeknek az alkalmaknak köszönhetem azt, hogy végre rájöhettem arra, hogy mit is akarok a jövőmtől, s hogy eddig, nem is teljesen tudatosan, de milyen célnak rendeltem alá szinte az összes döntésemet. "

Katalin (27)

"...további fontos „eredménye“ a terápiának, hogy Istent és Jézust sokkal közelebb érzem magamhoz mint valaha… és elsősorban nem számon kérni akarnak, hanem együtt lenni velem."

Hanga (27)

"Találkozni önmagammal és Istennel másokon keresztül. Rálátni az ember és Isten kapcsolatára, az emberi lét nehézségeire. A csoportban egymást tanulva megélni/megérteni embertársaink küzdelmeit."

Éva (37)

"…ahol megismerhettem magamat a bibliai történeteken keresztül, egy teljesen más oldalról mint eddig. Egy őszinte, szeretetteljes társasággal egy kalandos „utazás“."

Anna (25)

Várom a jelentkezésed!

Tatai Klára

http://tataiklara.hu 

Tel: 06 20/773-9542

e-mail: tataiklara.drama@gmail.com

Üzenete sikeresen elküldve.

Kapcsolat
bottom of page